KATARZYNA MAKOWSKA
RADCA PRAWNY
Telefon kontaktowy:
77 55 32 001
608 073 368
Obszary praktyki
Obszary praktyki
Prawo cywilne

Kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie prawa cywilnego, zarówno oferując pełną obsługę podmiotom gospodarczym, jak i świadcząc pomoc Klientom indywidualnym. W szczególności Kancelaria oferuje sporządzanie umów cywilnoprawnych, pism procesowych, tj. pozwów, środków odwoławczych i nadzwyczajnych środków zaskarżenia, oraz innych pism, których potrzeba powstania wynika z obrotu gospodarczego, jak choćby wniosków wieczystoksięgowych czy wezwań do zapłaty.

Podmioty gospodarcze mogą liczyć na pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej, w uzyskiwaniu koncesji i zezwoleń, w prowadzeniu spraw rejestrowych w Krajowym Rejestrze Sądowym. W szczególności Kancelaria pomaga przy zakładaniu i rejestrowaniu spółek osobowych i kapitałowych, sporządzaniu umów spółek, rozwiązywaniu, likwidacji, łączeniu, podziale i przekształcaniu spółek, a także w przedmiocie odpowiedzialności cywilnoprawnej za zobowiązania spółek.

Osoby fizyczne znajdą pomoc w sprawach spadkowych oraz w sprawach z dziedziny prawa rodzinnego, w tym w dochodzeniu alimentów, regulowaniu stosunków majątkowych między małżonkami, ustaniu małżeństwa i w separacji. Pomoc dotyczy również występowania z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych trudnych do poniesienia. Poszkodowane osoby fizyczne znajdą pełną obsługę prawną w zakresie dochodzenia odszkodowania za wyrządzoną szkodę i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę zarówno na etapie likwidacji szkody przez towarzystwa ubezpieczeniowe, jak i w toku postępowania sądowego.

Prawo pracy

Prawo pracy wymaga profesjonalnego reprezentowania pracodawców, jak i pracowników. Dotyczy to takich obszarów prawa pracy, jak: odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, materialnej odpowiedzialności pracowników, czasu pracy i podróży służbowych, wynagrodzenia za pracę, urlopów pracowniczych, wypadków przy pracy, związków zawodowych, układów zbiorowych pracy i zwolnień grupowych, a także mobbingu i dyskryminacji. Na pomoc prawną mogą liczyć m.in. nauczyciele i pracownicy służby zdrowia.

Prawo administracyjne

Kancelaria zajmuje się sprawami szeroko pojętego prawa administracyjnego, które nie tylko wymaga wiedzy z zakresu materialnego prawa administracyjnego, lecz również znajomości procedury administracyjnej, co gwarantuje profesjonalne reprezentowanie Klienta przed organami administracji publicznej. W tym zakresie Kancelaria udziela pomocy m.in. w obszarze prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska, gospodarki nieruchomościami oraz prawa zamówień publicznych. Znajomość postępowania administracyjnego oraz postępowania przed sądami administracyjnymi uskutecznia ochronę dochodzonych praw.

Inne

Kancelaria udziela pomocy prawnej w postępowaniu w sprawach o wykroczenia oraz pokrzywdzonym w ramach postępowania karnego.

Kancelaria oferuje również dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym oraz elektronicznym.

W sprawach, w których celowy i możliwy jest dialog między stronami, Kancelaria pomaga w prowadzeniu mediacji, w postępowaniu pojednawczym i zawarciu ugody.

img/OIRP-w-Opolu.gif