KATARZYNA MAKOWSKA
RADCA PRAWNY
Telefon kontaktowy:
77 55 32 001
608 073 368
RODOKlauzula informacyjna dla Klientów Kancelarii

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: radca prawny Katarzyna Makowska, prowadząca Kancelarię Radcy Prawnego w Opolu (45-050), przy ul. gen. J. Zajączka 9/2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie (w/w adres), w formie elektronicznej pod adresem kancelaria@radca-makowska.pl, oraz telefonicznie pod nr tel. 608 073 368 lub 77 - 55 32 001.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu wypełnienia obowiązków wynikających z udzielonego mi pełnomocnictwa do prowadzenia zleconej mi sprawy na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. b RODO, ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2115 ze zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 ze zm.).
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów (sądy, urzędy właściwe w danej sprawie, przeciwnicy procesowi w danej sprawie i ich pełnomocnicy, biuro rachunkowe obsługujące Administratora, pełnomocnicy substytucyjni, pracownicy, stażyści, aplikanci radcowscy, praktykanci Administratora).
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w terminie wynikającym z art. 5c ustawy o radcach prawnych.
  5. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej.
  6. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chociaż niezbędne dla prowadzenia zleconej sprawy. Zgoda może zostać cofnięta w każdym czasie, co będzie skutkować rozwiązaniem umowy (równoznaczne z wypowiedzeniem pełnomocnictwa).
  8. Pani/Pan dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej.
  9. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

 

Katarzyna Makowska
radca prawny, Opole